محورهای کنفرانس

 1. چالشهاي فراروی جهش توليد در دنیای پساكرونا و ظرفیت های علوم انساني در پاسخ به آنها

2. توانمندی های علوم انسانی و هنر در آسیب‏شناسی، تامين منابع انساني، اصلاح مباني فكري و نظري و رفع موانع ارتباط صنعت، جامعه و دانشگاه
3. نقش علوم انسانی و هنر در سیاست های اقتصادی در راستای جهش تولید
4. نقش علوم انسانی و هنر در رفع تهدیدهای جهش تولید
5. فرصت ها، امكانات و ظرفيت هاي پیش روی کارآفرینی و توليدات دانش بنیان در راستای جهش توليد
6. نقش علوم انسانی و هنر در جهش تولید با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب